Обсуждение статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың

«Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласын талқылау

 

         Ағымдағы жылдың 20 қаңтарында сағат 11.00-де Қазақстан Республикасы Мемлекеттік академиялық би театрында «Егемен Қазақстан» газетінде 9 қаңтарда жарияланған Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және Қазақстан ХХІ ғасырдағы» мақаласын талқылауға арналған жиналыс өтті.

      Бас балетмейстер Гүлфида Гафурова: театр ұжымын Мемлекет басшысының қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған мақаланың мазмұнымен таныстырды. Мақалада қазақ ойшылы тұлғасының маңыздылығы мен Абайдың қазіргі қазақ қоғамына қалдырған бай мәдени, рухани мұрасы көрсетілген. Абай мұрасы - халқымыздың бірлігі мен дамуына жол ашатын үлкен құндылық. Абайдың арманы - халықтың арманы және Абайдың еркі - ХХІ ғасырдағы Қазақстанды жаңа биіктерге және мақсаттарға жетелейді. Ұлы ақынның шығармалары бүгінде өзекті. Абай идеялары әрқашан бәріміз үшін рухани азық болуы керек. Сондықтан қазіргі қоғамға оның еңбектерін қайта қарастыру керек. Біздің қоғам ұлы ойшылдың ақыл-кеңесіне ой түрсе,қоғамның барлық салаларында үлкен жетістіктерге қол жеткізеді.

        Балет әртісі Мәди Қасымов: Абай мұрасы өте пайдалы, оның шығармалары бүгінде өзекті, идеялары әрқашан бәріміз үшін рухани азық болады.

         Бас әкімші Елена Толмачева: біз әлем мәдениетінен Абайды қаншалықты жоғары танытатын болсақ, онда ол ұлтымыздың, еліміздің абыройы биік болады. Оның өмірі мен қызметі тек қазақ халқы үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін үлгі болып табылады, оның мұрасы - бүкіл адамзаттың рухани азығы және біздің ұрпағымыз Абайды әлемдік қоғамдастыққа жаңа Қазақстанның бренді ретінде танытуы керек және бұл бүгінгі ұрпақтың міндеті.

         Бас инженер Вадим Береснев: біз Абайдың «біртұтас тұлға» ұғымын қайта қарастырып, өміріміздің кез-келген саласында іргелі тірек болуымыз керек, Ұлы ойшыл өзін-өзі жетілдіру мен кәсіпкерліктің үлгісін көрсетеді, оның еңбектері өмір сапасын жақсартуға жаңа тәсілдерге шақырады.

        Бас балетмейстер Гүлфида Гафурова: біздің ұжым Абайдың 175 жылдық мерейтойына қоғамдық сананы жаңартып, елімізбен ұлтымыздың тұтастай дамуымызға серпін беретін оқиға ретінде үлкен мән береді. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік академиялық би театры 2020 жылы қыркүйек айында Семей қаласында өтетін Булат Аюхановтың «Алтын қорының» ең үздік балет спектакльдерімен өтетін мерекелік шараларға белсенді қатысады.

 

 

Обсуждение статьи Президента Республики Казахстан

Касым-Жомарта Токаева  «Абай и Казахстан в XXI веке»

 

           20 января  т.г.  в 11.00 часов  на базе Государственного академического  театра танца Республики Казахстан состоялось заседание  по обсуждению  статьи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева  «Абай и Казахстан в XXI веке», опубликованной 9 января в газете «Егемен Казахстан». 

            Главный балетмейстер  Гульфида Гафурова: ознакомила коллектив театра с содержанием статьи, которую Глава государства  посвятил  предстоящему  175-летию со дня рождения великого казахского поэта  Абая Кунанбаева.   В статье отражено значение личности казахского мыслителя  и богатое культурное, духовное наследие, которое Абай оставил современному казахскому обществу. Наследие Абая – это великая ценность, которая открывает путь к единству и развитию нашего народа.  Мечта Абая - мечта народа и  воля Абая направляет  Казахстан  в  ХХ1 веке на новые высоты и цели.   Произведения великого поэта  актуальны и сегодня. Идеи Абая всегда   должны быть духовной пищей для всех нас.  Поэтому  современному обществу необходимо переосмыслить его труды.  Наше общество  добьется больших высот во всех сферах развития, следуя  советам великого мыслителя.

            Артист балета  Мади Касымов: наследие  Абая очень полезно, его произведения актуальны и сегодня, его идеи всегда  могут быть духовной  пищей  для всех нас.

            Главный администратор Елена Толмачева: чем выше  мы представляем Абая в мировой культуре, тем выше честь нашей нации, страны.  Его жизнь и творчество является образцом  для подражания не только для казахского народа, но и для всего мира, его наследие  духовная пища  всего человечества и  нашему поколению необходимо  представлять  Абая, как бренд нового Казахстана мировому сообществу и это обязанность сегодняшнего  поколения.

             Главный инженер  Вадим Береснев: нам нужно переосмыслить концепцию Абая  «целостный  человек»,  стать фундаментальной  опорой в любой сфере нашей жизни,  Великий мыслитель  подает пример  самосовершенствованию и предпринимательству,  его труды призывают к новым подходам  к работе по улучшению качества жизни.

 

           Главный балетмейстер  Гульфида Гафурова:  наш коллектив   придает большое значение 175-летию Абая, как событию, которое обновляет общественное сознание и дает  толчок  нашему развитию  как страны и  нации в целом.  Государственный академический театр танца РК примет  активное участие  в праздничных мероприятиях  в сентябре   2020 года в городе Семей  с показом лучших балетных  спектаклей из Золотого фонда Булата Аюханова.